Saari:Schema:I:2J

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Jump to: navigation, search

J Oikeudenkäyntiasiakirjat (1797-1898)

Yksikön tunnus: I:2J
Aineiston laajuus: Kaksi yksikköä: koteloa. Yksiköiden tunnus ja sisältö:
  • I:2J:1-13 1797-1827
  • I:2J:14-31 1838-1898
Tietosisältö: Oikeudenkäyntipöytäkirjojen otteita. Yleensä toisena osapuolena on J.F. Aminoff tai hänen poikansa Alexander Aminoff. Korvensuun myllyä koskevia riitoja on useita, erimielisyyksiä torppareiden kanssa, oikeudenkäyntejä tien ylläpitovelvollisuudesta ja kalastusoikeudesta sekä paronin rotukoiran ampumisesta. Oikeudenkäyntejä on ollut useita, kihlakunnanoikeudesta hovioikeuteen asti.

Katso myös numeroidut asiakirjat, joissa myös oikeudenkäyntipöytäkirjoja: I:1B:28, I:2A:50, I:2A:51 ja I:2A:58.

1. J. F. Aminoffin kirje maaherralle koskien kiistaa Saaren virkatalon oikeuksista Korvensuun myllyyn, 1797. Till landshöfdingen. J. Fr. Aminoffin kirjekonsepti. "Saris boställets rätt till Korfvensu Krono Mjöl Qvarn No7 uti Virmo Socken"; "Tvisten mellan Boställsinnehafaren och bonden Henrik Andersson Ettala til Herr General Majoren och Commend." 18.7.1797. Neljä sivua, joista kaksi tyhjiä
2. Kiista Korvensuun myllystä, Kihlakunnanoikeuden ptk-ote 1803. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 15.10.1803. Utdrag af Protocollet hållit vid laga Härads höste Tinget med allmogen och den menige man af Wirmo och Lemo Socknars Tingslag å Isokoufvala Rusthåll i Huolis by af förstnämnda socken den 15. October 1803, §24", kantaja: Johan Fredrik Aminoff, vastaaja: Henric Andersson Ettala, från Korwensu by, Henrik och Johan Henricssöner från Ettala hemman. 12 sivua, joista kaksi viimeistä tyhjiä.
3. Kiista Korvensuun myllystä, Kungliga Majestetin päätös, 1806. "Kungliga majestets Befallnings hafwandes... Utslag uti twisten emellan Innehafaren af Saris Öfwerste Säte General Majoren oh Commendeuren af Kongl. Svärds-Orden Välborne Herr Johan Fredric Aminoff å en samt Skatte Bonden Henric Andersson Ettala uti Korfvensu by och Virmo Sockn... Mjöln Qvarn..."19.12.1806. Neljä sivua, joista viimeinen tyhjä.
4. Kiista Korvensuun myllystä. Kihlakunnanoikeuden ptk-ote, 1807. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 9.10.1807, "År 1807, den 7. October börjades laga härads hösta ting, med Allmogen och den Menige Man af Wirmo och Lehmo Sokuars Tingslag å Ketola hemman i Lem Giskallio by... Den 9de October , §11." Kantaja: Johan Fredrik Aminoff, vastaaja: Henric Andersson Ettala, från Korwensu by, Henrik och Johan Henricssöner från Ettala hemman. Kaksi yhteen ommeltua nippua, 44 sivua, kolme viimeistä tyhjiä.
5. Kiista Korvensuun myllystä. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 1808. Härads vintertinget, §24, Kantaja: Johan Fredrik Aminoff, vastaaja: Henric Andersson Ettala, från Korwensu by, 3.2.1808. 32 sivua.
6. Kiista Korvensuun myllystä. ptk-ote 1808. Utdrag af protocoll hållit den 21.4.1808, §5, kantaja: Johan Fredrici Aminoff, Vastaaja: Henrici Andersson Eskala från Korvensu. kahdeksan sivua, joista kaksi viimeistä tyhjiä.
7. Kiista Korvensuun myllystä. Laamanninoikeuden pöytäkirja, 1808. Lagmans Rättens i Åbo och Björneborgs lagsagu, Kantaja: Johan Fredrik Aminoff, vastaaja: Henric Andersson Ettala, från Korwensu by, 15.10.1808. Laamanninoikeuden puolesta sinettinsä laittanut Abrah. Öhmann. 16 sivua.
8. Kiista Korvensuun myllystä. Laamanninoikeuden pöytäkirjanote. Utdrag af lagmans rättens i Åbo och Björneborgs lagsaga protocoll, § 74, Kantaja: Johan Fredrik Aminoff, vastaaja: Henric Andersson Ettala, från Korwensu by, 19.9.1809. 20 sivua, joista viimeinen tyhjä.
9. Kiista Korvensuun myllystä. Hovioikeuden tuomio, 1811. Hofrättens dom: Baron Johan Fredric Aminoff / bonden Henric Andersson Ettala: "tvist om bättre rätt till förnämnde mjöl qvarn uptaga och med laga slut afhjelpa." 26.4.1811. 12 sivua. Sinetin jäänteet. Hovioikeuden tuomiosta 26.4.1811 myös kopio, johon tehty merkintä ensimmäiselle sivulle 4.4.1825. 12 sivua + takakansi. Sinetin jäänteet.
10. Kiista Korvensuun myllystä. Lainhuudatusptk:n ote, 1824. Utdrag af Lagfarts protocollet, härads hösta tinget §31, Kantaja: Grefe Johan Fredrik Aminoff, vastaaja mjölnaren Johan Henriksson, 7.10.1824. Kahdeksan sivua, joista kolme viimeistä tyhjiä.
11. Kiista Korvensuun myllystä. Lainhuudatusptk:n ote, 1825. Utdrag af Lagfarts protocollet, härads hösta tinget §3, Korvensu mjöl qvarn, Kantaja: Grefe Johan Fredrik Aminoff, vastaaja mjölnaren Johan Henriksson, 1.2.1825. Kuusi sivua, josta kolme viimeistä tyhjiä.
12. Häiriköintisyyte torpparia ja renkejä vastaan, jotka olivat nostaneet veräjät pois paikoiltaan. Kihlakunnan ptk-ote 1826. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 13.10.1826, ”Utdrag af Härads-Rättens Protocoll, hållet vid Lagtima Höste Tinget med Allmogen och den menige man af Lemo och Wirmo Socknar samt Willnäs, Karjala, Wehmalais och Mietois Kapeller å Runois enstaka Hemman i sistnämnde kapell, den 13de October 1826”: §147: Förvaltaren af Saaris Öfverste Boställe i Wirmo Socken, Inspectoren Fredric Asplund klagade deröfver att torparen Michel Wahala från Lehytis jemte Drengarne Johan Josephsson från Leinakala och Michel Simonsson från Uhlu den 31sta förvikne Augusti om aftonen af ilska aflyftat tvänne särskilta emellan berörde Boställes ägor uppförde grindar från deras gångjärn..." 10 sivua, joista kaksi viimeistä tyhjiä.
13. Häiriköintisyyte torpparia ja renkejä vastaan, jotka olivat nostaneet veräjät pois paikoiltaan. Kihlakunnan ptk-ote 1827. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 8.2.1827, "Utdrag af Härads-Rättens Protocoll, hållet vid lagtima Winter Tinget med allmogen och menige man af Lemo och Wirmo Socknar, samt Willnäs, Karjala, Wehmalais och Mietois Kapeller å Runois enstaka Hemman i sistnämnde kapell, den 8de Februarii 1827.": §67: "Förvaltaren af Saaris Öfverste Boställe, Fredric Asplund emot torparen Michel Wahala från Lechtis samt Drengarne Johan Josephsson från Leinakala och Michel Simonsson från Uhlu ... den 31sta Augusti förlidet år af ilska aflyftat tvänne grindar ifrån deras gångjärn och lemnat dem öppne..." 12 sivua, joista kaksi viimeistä tyhjiä.
14. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 23.10.1838. "Utdrag af Härads Rättens Protokoll hållet vid Lagtima höst Tinget med allmogen och den menige man af Lemo, Wirmo och en del Töfsala Socknar, jämte Willnäs, Karjala och Mietois Kapeller å Hannula berustade Säteri i förstnämnde kapell oc Socken år 1838. Den 23. October..." Kantaja: J.F. Aminoff, vastaaja J.G. Cedberg: §117," Till detta ting...grefe Johan Fredrik Aminoff låtit angående farran instemma Herr Fändricken Johan Gustaf Cedberg: och enär berörde mål nu företags, inställde sig för Käranden Herr Gräfen och Presidenten Aminoff, dess son och behöringen tillsatte ombud, herr Lieutnanten, Högvälborne Baron Alexander Aminoff, hvaremot svaranden anmältes vara af sjukdom hindrad att härvid närvara." Ote Aminoffin omistaman Ahvenanmaalaisen Bastön allodialisäterikartanon tilistä 1.11.1834-30.6.1835. 16 sivua, joista viimeinen tyhjä.
15. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 22.3.1839. "Utdrag af Härads Rättens Protokoll hållit vid Lagtima Winter Tinget med allmogen och den menige man af Lemo, Wirmo och en del Töfsala Socknar, jämte Willnäs, Karjala och Mjetois Kapeller å Hannula berustade Säterie i förstnämnde Socken år 1839. Den 22. Martii..." §71. Kantaja: J.F. Aminoff, vastaaja J.G. Cedberg: Koskien Bastön allodialisäteriä. Kahdeksan sivua, joista viimeinen tyhjä.
16. Syyte Niskalan torpparia vastaan vuokrarästeistä. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta, 1841. Utdrag af Härads Rättens protokoll, § 162, Haastaja: kreivi Aminoff, vastaaja: torparen Carl Niskala; Grefve Aminoff låtit Torparen Carl Niskala ifrån Saaris Öfverste Bostelle... förpliktande att betala husränta och ersättning för eftersatten sådd å Niskala Torp..." 21.10.1841. 12 sivua.
17. Syyte Unikankareen torpparia vastaan. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 1841, "Utdrag af Härads-Rättens Protocoll, §163, Haastaja: Grefe Johan Fredrik Aminoff,; vastaaja: torparen under sagde boställe, Johan Unikangari: Åbyggnaden, Åkrarne. 21.10.1841. 12 sivua.
18. Syyte Unikankareen torpparia vastaan suorittattomista heinäsuorituksista. Ote Kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 30.3.1842. "Utdrag af Härads-Rättens Protocoll, hållet vid lagtima Härads Winter Tinget med allmogen och menige man af Lemo och Wirmo och den och en del Töfsala socknars, jämte Willnäs, Wehmalais, Karjala, Wehmalais och Mietois Kapellers Tingslag, å Hannula berustade Säteri i förstnämnde kapell och Socken, år 1842, Den 30. martii före middagen", § 68. Kantaja: kreivi Aminoff, vastaaja: torparen Johan Unikangare. Torppari muuttanut Unikankareen torpasta suorittamatta koko vuoden heinäsuorituksia. Neljä sivua, joista viimeinen tyhjä.
19. Syyte Niskalan torpparia vastaan torpan rakennusten kunnossapitovelvollisuuden rikkomisesta. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 1.4.1842. "Utdrag af Härads-Rättens Protocoll, hållet vid lagtima Winter Tinget med allmogen och menige man af Lemo och Wirmo och en del Töfsala socken, Karjala, Wehmalais och Mietois Kapeller, § 121. Kantaja: kreivi Aminoff; vastaaja: torppari Carl Niskala. Torpan rakennusten kunnossapitovelvollisuudesta. 12 sivua, joista kolme viimeistä tyhjiä.
20. Syyte Unikankareen torpparia vastaan rakennusten rappiolle päästämisestä.Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 1.4.1842. "Utdrag af Härads-Rättens Protocoll, hållet vid lagtima Härads Winter Tinget med allmogen och menige man af Lemo och Wirmo och en del Töfsala socknarnas, jämte Willnäs, Wehmalais Karjala, och Mietois Kapellens tingslag å Hannula berustade Säterie i förstnämnde kapell och socken år 1842, den 1.a April Efter middagen, § 122". Kantaja: kreivi Johan Fredrik Aminoff, vastaaja: torppari Johan Unikangari, "angående ersättning för hussöta och efterlåten såddå benämnde Unikangare torp...". Kahdeksan sivua, joista viimeinen tyhjä.
21. Syyte Niskalan torpparia vastaan Ote laamanninoikeuden pöytäkirjasta, 19.9.1842. "Utdrag ur Lagmans Rättens i Åbo och Björneborgs lagsaga Protokoll, hållet vid Lagtema Lagmans tinget i Åbo Stad år 1842." §62. Kantaja: J.F. Aminoff, edesmennyt, hänen puolestaan poikansa Alexander Aminoff, vastaaja: torparen Carl Niskala. Kaksi sivua.
22. Syyte Sommilan torpan entistä torpparia vastaan Laamanninoikeuden pöytäkirja, 1846? kantaja: baron Alexander Aminoff, vastaaja: torparen Carl Montén från Touko enstaka hemman; angående herr Liutenanten baron Aminoffs utfärda påstående, att Carl Montén , hvilken midfasten år 1845 afflyttat från dess under Saaris Boställe besuttne av Sommila torp... Päiväys puuttuu, 1846? Laamannin sinetti. Kahdeksan sivua, joista viimeinen tyhjä.
23. Vahingontekoja tilan pelloilla, niityillä metsillä ja kalavesillä, Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 24.3.1848. "Utdrag ur Protocollet, hållit vid lagtima Härads Winter Tinget i Lemo, Wirmo och en del Töfsala socknars jemte Willnäs, Wehmalais, Karjala och Mietois Kapellers Tingslag", § 50. "ombud för innehafaren af Saaris Ofuerste Boställe i Mietois kapell friherre Alexander Aminoff, att Härads Rätten, till förekommande af åverkningar i nämnde Boställens ägor såväl i åker och äng som skog angående och inskildt tillskiftade fiskeratten måtte... Neljä sivua, joista viimeinen tyhjä.
24. Paroni Aminoffin pyyntö Mynämäen pitäjäläisten osallistumisesta tilan alueelta merenrantaan kulkevan tien ylläpitoon. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 22.10.1851 "Utdrag af Härads Rättens Protocoll, uti Lemo, Wirmo och en del Töfsala socknars jämte Willnäs, Wehmalais, Karjala och Mietois Kapellers Tingslag, Protocoll, § 110. 16 sivua.
25.Syyte Mattilan tilan isäntää vastaan luvattomasta kalastuksesta. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 28.10.1868. "Utdrag af Häradsrättens i Lemo och Wirmo socknars jämte Willnäs, Mietois och Karjala Kapellers Tingslag, Protokoll, fördt vid lagtima Hösttinget inom berörde tingslag, å Tuokua enstaka säteri i Mietois kapell af Wirmo socken, år 1868,. Den 28. Oktober, § 101." Kantaja: Baron Alexander Aminoff, vastaaja: "bonden Josef Johansson Mattila från Mattila hemman i Uhlu by", Asia: luvaton kalastus. Neljä sivua, joista kolme tyhjiä.
26. Syyte talonpoika Gustaf Lounelaa vastaan. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta, 1868. Utdrag af Härads rättens i Lemo och Virmo socknar, § 187, Kantaja: Inspehtorn Anders Zetterberg, Vastaaja: bonden Gustaf Lounala, från rainola by i Wirmo, 2.11.1868. Neljä sivua, joista kaksi tyhjiä.
27. Syyte Koiluodon torpparia vastaan, kihlakunnanoikeuden ptk-ote, 1870? Ote todennäköisesti kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta, uloimmainen paperi puuttuu, eli ensimmäiset ja viimeiset sivut. Kantaja: Alexander Aminoff. Vastaaja: Isak Pihl. Otteita aikaisemmista asiakirjoista: 19.2.1870, 9.3.1844, 28.11.1844, 21.3.1845. Kahdeksan sivua.
28. Syyte Koiluodon torpparia vastaan, kihlakunnanoikeuden ptk-ote, 1870. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta, Utdrag af Häradsrättens protokoll, wintertinget, §33, Kantaja: innehafaren af Saaris enstaka boställe i Mietois kapell Friherre Alexander Aminoff jemte dess Inspector Anders Zetterberg, Vastaaja: Torparen Isak Pihl, från Koiluoto under berärde boställe lydande torp, 18.3.1870. Kahdeksan sivua, joista viimeinen tyhjä.
29. Syyte mietoislaista talonpoikaa Johan Henriksson Alispuntaa vastaan rotukoiran ampumisesta, Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 9.2.1877. "Utdrag utur Protokollet, färdt vid lagtima vintertinget i det tingslag af Wirmo domsaga, som utgåres af Wirmo och Lemo socknar samt Karjala, Mietois och Willnäs kapeller å Alisuntila hemman i Tursunperä by af förstnämnde socken, Den 9. Februari 1877, § 68." Kantaja: Baron Alexander Aminoff, Vastaaja: bonden Johan Henriksson Alispunta, från Pyhö by i Mietois kapell. Asia: Vph Aminoffilta karannut arvokas rotukoira (englannin bulldoggi) oli ammuttu, seitsemän todistajalausuntoa. 16 sivua, joista viimeinen tyhjä.
30. Suostuntapöytäkirja, Saaren maantien ylläpidosta, 1879. "suostuivat nyt seuraavaiset taloin hallitsijat mainitun tien osaan seuraavaisilla rajamäärillä osaa ottamaan ja keskiinsä jakamaan..." 8.11.1879. neljä sivua, joista kaksi viimeistä tyhjiä.
31. Kiista Korvensuun myllystä, Kihlakunnanoikeuden ptk-ote 1898. J. F. Aminoff ostanut 7.10.1824 Isomyllyn vesimyllyn ja myllyrakennuksen Korvensuun kylässä Mynämäellä. Hänen perillisensä antavat mylläri ja sahanomistaja Frans Lindströmille haasteen syyskäräjille 4.10.1898. 31.8.1898/3.9.1898. Jäljennös 9.9.1898. Neljä sivua, joista viimeinen tyhjä.

Takaisin arkistoluetteloon